નિયંત્રણ હેઠળનાં જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘોનાં ટર્ન ઓવરની માહિતી ૨૦૧૮

અ.નં. જિલ્લા દુધ ઉત્પાદક સંઘ લી. ટર્નઓવર(રૂ.કરોડમાં)
ખેડા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૬૨૫૬
મહેસાણા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૪૨૭૧
સાબરકાંઠા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૫૧૦૮
બનાસકાંઠા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૮૭૯૪
વડોદરા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૧૨૦૦
સુરત જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨૮૩૬
અમદાવાદ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૫૦૫
પંચમહાલ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨૦૯૨
રાજકોટ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૭૫૪
૧૦ ભરૂચ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૪૯૮
૧૧ વલસાડ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૧૫૫૨
૧૨ ગાંધીનગર જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૪૫૦
૧૩ સુરેન્દ્રનગર જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૮૯૨
૧૪ અમરેલી જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨૯૮
૧૫ ભાવનગર જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૫૧૧
૧૬ જુનાગઢ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨૩૦
૧૭ કચ્છ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૫૯૭
૧૮ પોરબંદર જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૬૦૪
૧૯ બોટાદ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૧૭૬
૨૦ મોરબી જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૧૩૦
૨૧ જામનગર જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨૫
૨૨ દેવભુમિ દ્વારકા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી.
૨૩ ગીર સોમનાથ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. -----
કુલ ૩૭૭૭૮
GCMMF ૨૯૨૨૫
સંકલિત ટર્નઓવર ૪૧૦૦૦

જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી.ની દૈનિક દૂધની આવક વર્ષ:-૨૦૧૮-૧૯માં દુધ સંપાદન (લાખ લીટર પ્રતિ દિન)

અ.નં. જિલ્લા દુધ ઉત્પાદક સંઘ લી. સપ્ટે.૧૮
ખેડા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨૯.૬૧
મહેસાણા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨૬.૩૯
સાબરકાંઠા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨૮.૮૫
બનાસકાંઠા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૫૪.૫૬
વડોદરા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૬.૮૧
સુરત જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૧૪.૬૯
અમદાવાદ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨.૯૧
પંચમહાલ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૧૪.૧૭
રાજકોટ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૩.૫૮
૧૦ ભરૂચ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૧.૯૬
૧૧ વલસાડ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૮.૯૨
૧૨ ગાંધીનગર જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨.૧૫
૧૩ સુરેન્દ્રનગર જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૫.૫૫
૧૪ અમરેલી જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૧.૪૪
૧૫ ભાવનગર જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨.૪૯
૧૬ જુનાગઢ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૦.૭૧
૧૭ કચ્છ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૩.૧૧
૧૮ પોરબંદર જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૨.૫૪
૧૯ બોટાદ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૧.૩૬
૨૦ મોરબી જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૦.૮૭
૨૧ જામનગર જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૦.૧૯
૨૨ દેવભુમિ દ્વારકા જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. ૦.૮૦
૨૩ ગીર સોમનાથ જિ.દુધ ઉ.સ.સંઘ લી. -----
કુલ ૨૧૩.૬૬

તા. ૩૧/૫/૨૦૧૮ અંતિત
જિલ્લાનું
નામ
મુ.કા.અ. વર્ગ-૧ વર્ગ-૨ સ્ટેનો.
ગ્રેડ-૨
ઓડિટર
ગ્રેડ-૧
ઓડિટર
ગ્રેડ-૨
સીનીયર
ક્લાર્ક
જુનિયર
ક્લાર્ક
ડ્રાઈવર પટાવાળા કુલ
મુ.કા.અ.શ્રીની
કચેરી
૩૦
અમદાવાદ ૧૬ ૩૨
ભાવનગર
અમરેલી
મહેસાણા ૧૦ ૧૬ ૨૮ ૨૫ ૮૮
જામનગર
જુનાગઢ
રાજકોટ ૧૫ ૨૧
ભરુચ ૧૬
ભુજ
વડોદરા ૨૯ ૫૦
પાલનપુર ૨૭ ૪૯
આહવા-ડાંગ
વલસાડ ૧૪ ૨૯
સુરત ૨૩ ૪૫
સુરેન્દ્રનગર
આણંદ ૨૦ ૨૫ ૨૩ ૮૩
ગોધરા ૨૨ ૩૯
હિંમતનગર ૩૮ ૧૦ ૬૬
મી.મા.ફે.આણંદ
કુલ- ૧૩ ૧૭ ૩૩ ૯૪ ૨૫૮ ૧૦૧ ૩૭ ૫૬૧

ફેડરેશન દ્વારા પાઉચ મિલ્ક વેચાણના છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આંકડા નીચે મુજબ છે.

class="displayNone"(જથ્થો MTs &”000 લીટર/કિંમત લાખમાં)

ડેપો વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬
જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત
ગુજરાત ૫૪૯૭૭૪ ૨૦૮૧૧૭ ૬૦૧૬૧૩ ૨૪૫૫૮૦ ૬૬૩૫૬૪ ૨૮૧૩૪૮
ગુજરાત સિવાયના ૧૬૮૬૯૫૭ ૫૮૫૩૨૬ ૧૯૮૩૨૦૨ ૭૭૪૯૦૬ ૨૨૩૧૪૨૩ ૮૭૬૬૦૦
કુલ ૨૨૩૬૭૩૧ ૭૯૩૪૪૩ ૨૫૮૪૮૧૫ ૧૦૨૦૪૮૬ ૨૮૯૪૯૮૭ ૧૧૫૭૯૪૮

પાઉચ મિલ્કના વેચાણમાં ૧૩% વધારો થયેલ છે.


ક્રમ દૂધ સંઘનું નામ ટર્ન ઓવરની રકમ(રૂ.કરોડમાં)
ગુજરાત સ્‍ટેટ કો.ઓપ.મિલ્‍ક માર્કેટીંગ ફેડરેશન,આણંદ
અમદાવાદ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,અમદાવાદ ૧૯પ૭.૭૯
મહેસાણા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,મહેસાણા ર૧૬૩.૪૯
ખેડા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ખેડા ૧૪૭૩.૭૮
બનાસકાંઠા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,બનાસકાંઠા ર૮૯૧.૭પ
કચ્‍છ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,કચ્‍છ ર૪૮૪.૮ર
સાબરકાંઠા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સાબરકાંઠા ૮ર૭.૭૦
વલસાડ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,વલસાડ ૮ર૬.૧૩
પંચમહાલ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ગોધરા ૭પ૦.૮૪
૧૦ ગાંધીનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ગાંધીનગર ૩.૮૭
૧૧ સુરત જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સુરત ૭૩૧.રપ
૧ર સોરઠ જુનાગઢ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સોરઠ જુનાગઢ ૭૧૮.૧૩
૧૩ રાજકોટ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,રાજકોટ ૩૦૪.ર૦
૧૪ વડોદરા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,વડોદરા રપ૩.પ૮
૧પ સુરેન્‍દ્રનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સુરેન્‍દ્રનગર રર૪.૭૧
૧૬ અમરેલી જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,અમરેલી ૧પ૧.૯૮
૧૭ ભાવનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ભાવનગર ૧૦૪.૪૮
૧૮ ભરુચ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ભરુચ ૧૦૪.ર૪
૧૯ જામનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,જામનગર ર૧.૯૪
ર૦ બોટાદ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,બોટાદ ર૮.૬૧
ર૧ મોરબી જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,મોરબી
રર પોરબંદર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,પોરબંદર
ર૩ દેવભૂમિ-દ્વારકા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,દેવભૂમિ-દ્વારકા
ર૪ ગીર સોમનાથ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ગીર સોમનાથ
Go to Navigation