નિયંત્રણ હેઠળનાં જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘોનાં ટર્ન ઓવરની માહિતી

ક્રમ દૂધ સંઘનું નામ ટર્ન ઓવરની રકમ(રૂ.કરોડમાં)
ગુજરાત સ્‍ટેટ કો.ઓપ.મિલ્‍ક માર્કેટીંગ ફેડરેશન,આણંદ
અમદાવાદ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,અમદાવાદ ૧૯પ૭.૭૯
મહેસાણા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,મહેસાણા ર૧૬૩.૪૯
ખેડા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ખેડા ૧૪૭૩.૭૮
બનાસકાંઠા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,બનાસકાંઠા ર૮૯૧.૭પ
કચ્‍છ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,કચ્‍છ ર૪૮૪.૮ર
સાબરકાંઠા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સાબરકાંઠા ૮ર૭.૭૦
વલસાડ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,વલસાડ ૮ર૬.૧૩
પંચમહાલ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ગોધરા ૭પ૦.૮૪
૧૦ ગાંધીનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ગાંધીનગર ૩.૮૭
૧૧ સુરત જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સુરત ૭૩૧.રપ
૧ર સોરઠ જુનાગઢ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સોરઠ જુનાગઢ ૭૧૮.૧૩
૧૩ રાજકોટ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,રાજકોટ ૩૦૪.ર૦
૧૪ વડોદરા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,વડોદરા રપ૩.પ૮
૧પ સુરેન્‍દ્રનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સુરેન્‍દ્રનગર રર૪.૭૧
૧૬ અમરેલી જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,અમરેલી ૧પ૧.૯૮
૧૭ ભાવનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ભાવનગર ૧૦૪.૪૮
૧૮ ભરુચ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ભરુચ ૧૦૪.ર૪
૧૯ જામનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,જામનગર ર૧.૯૪
ર૦ બોટાદ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,બોટાદ ર૮.૬૧
ર૧ મોરબી જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,મોરબી
રર પોરબંદર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,પોરબંદર
ર૩ દેવભૂમિ-દ્વારકા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,દેવભૂમિ-દ્વારકા
ર૪ ગીર સોમનાથ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ગીર સોમનાથ
Go to Navigation