નિયંત્રણ હેઠળનાં જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘોનાં ટર્ન ઓવરની માહિતી ૨૦૧૫-૧૬

અ.નં દૂધ સંઘનું નામ ટર્ન ઓવરની રકમ (રૂ।.કરોડમાં)
પંચમહાલ જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી ગોધરા ૭૫૦.૮૪
વલસાડ જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી વલસાડ ૮૨૬.૧૩
બનાસકાંઠા જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી બનાસકાંઠા ૨૮૯૧.૭૫
રાજકોટ જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી રાજકોટ ૩૦૪.૨૦
ખેડા જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી ખેડા ૧૪૭૩.૭૮
સાબરકાંઠા જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી સાબરકાંઠા ૮૨૭.૭૦
કચ્છ જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી કચ્છ ૨૪૮૪.૮૨
બોટાદ જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી બોટાદ ૨૮.૬૧
સુરત જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી સુરત ૭૩૧.૨૫
૧૦ ગાંધીનગર જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી ગાંધીનગર ૩.૮૭
૧૧ મહેસાણા જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી મહેસાણા ૨૧૬૩.૪૯
૧૨ સોરઠ જુનાગઢ જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી સોરઠ જુનાગઢ ૭૧૮.૧૩
૧૩ ભાવનગર જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી ભાવનગર ૧૦૪.૪૮
૧૪ અમરેલી જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી અમરેલી ૧૫૧.૯૮
૧૫ જામનગર જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી જામનગર ૨૧.૯૪
૧૬ અમદાવાદ જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી અમદાવાદ ૧૯૫૭.૭૯
૧૭ ભરૂચ જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી ભરૂચ ૧૦૪.૨૪
૧૮ વડોદરા જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી વડોદરા ૨૫૩.૫૮
૧૯ મોરબી જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી મોરબી -
૨૦ સુરેન્દ્રનગર જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી સુરેન્દ્રનગર ૨૨૪.૭૧
૨૧ પોરબંદર જિ.સ.દૂ.ઉ.સંઘ. લી પોરબંદર -
૨૨ દેવભૂમિ-દ્વારકા -

જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી.ની દૈનિક દૂધની આવક વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬

અ.નં. જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘો દૈનિક દૂધની આવક
અમદાવાદ ૩,૧૮,૦૦૦ લી.
મહેસાણા ૨૦,૦૦,૦૦૦ લી.
સાબરકાંઠા ૨૧,૬૬,૬૯૦ લી.
બનાસકાંઠા ૪૬,૩૧,૦૦૦ લી.
ગાંધીનગર ૧,૩૫,૦૦૦ લી.
ગોધરા ૧૦,૫૧,૦૦૦ લી.
વડોદરા ૬,૭૫,૦૦૦ લી.
રાજકોટ ૫,૭૦,૦૦૦ લી.
સુરત ૧૩,૯૮,૦૦૦ લી.
૧૦ જુનાગઢ ૧,૮૬,૦૦૦ લી.
૧૧ કરછ – ભુજ ૩,૦૦,૦૦૦ લી.
૧૨ ખેડા(આણંદ) ૨૩,૦૦,૦૦૦ લી.
૧૩ વલસાડ ૭,૧૫,૦૦૦ લી.
૧૪ ભરૂચ ૧,૭૩,૦૦૦ લી.
૧૫ અમરેલી ૨,૦૫,૦૦૦ લી.
૧૬ ભાવનગર ૩,૩૬,૦૦૦ લી.
૧૭ પોરબંદર ૨,૯૬,૦૦૦ લી.
૧૮ બોટાદ ૧,૩૯,૩૨૫ લી.
૧૯ જામનગર ૨૫,૦૦૦ લી.
૨૦ દેવભૂમિ-દ્વારકા ૪૫,૦૦૦ લી.
૨૧ ગીર-સોમનાથ હજુ ટ્રાન્ઝેક્શન ચાલુ થયેલ નથી
૨૨ સુરેન્દ્રનગર ૪,૦૩,૫૨૪ લી.
૨૩ મોરબી ૧૯,૫૦૦ લી.

તા. ૩૧/૫/૨૦૧૭ અંતિત
જિલ્લાનું
નામ
મુ.કા.અ. વર્ગ-૧ વર્ગ-૨ સ્ટેનો.
ગ્રેડ-૨
ઓડિટર
ગ્રેડ-૧
ઓડિટર
ગ્રેડ-૨
સીનીયર
ક્લાર્ક
જુનિયર
ક્લાર્ક
ડ્રાઈવર પટાવાળા કુલ
મુ.કા.અ.શ્રીની
કચેરી
૨૯
અમદાવાદ ૧૬ ૩૨
ભાવનગર
અમરેલી
મહેસાણા ૧૦ ૧૬ ૨૮ ૨૫ ૮૮
જામનગર
જુનાગઢ
રાજકોટ ૧૫ ૨૧
ભરુચ ૧૬
ભુજ
વડોદરા ૨૯ ૫૦
પાલનપુર ૨૭ ૪૯
આહવા-ડાંગ
વલસાડ ૧૪ ૨૯
સુરત ૨૩ ૪૫
સુરેન્દ્રનગર
આણંદ ૨૦ ૨૫ ૨૩ ૮૩
ગોધરા ૨૨ ૩૯
હિંમતનગર ૩૮ ૧૦ ૬૭
મી.મા.ફે.આણંદ
કુલ- ૧૩ ૧૭ ૩૩ ૯૪ ૨૫૮ ૧૦૧ ૩૭ ૫૬૧

ફેડરેશન દ્વારા પાઉચ મિલ્ક વેચાણના છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આંકડા નીચે મુજબ છે.

(જથ્થો MTs &”000 લીટર/કિંમત લાખમાં)

ડેપો વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬
જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત
ગુજરાત ૫૪૯૭૭૪ ૨૦૮૧૧૭ ૬૦૧૬૧૩ ૨૪૫૫૮૦ ૬૬૩૫૬૪ ૨૮૧૩૪૮
ગુજરાત સિવાયના ૧૬૮૬૯૫૭ ૫૮૫૩૨૬ ૧૯૮૩૨૦૨ ૭૭૪૯૦૬ ૨૨૩૧૪૨૩ ૮૭૬૬૦૦
કુલ ૨૨૩૬૭૩૧ ૭૯૩૪૪૩ ૨૫૮૪૮૧૫ ૧૦૨૦૪૮૬ ૨૮૯૪૯૮૭ ૧૧૫૭૯૪૮

પાઉચ મિલ્કના વેચાણમાં ૧૩% વધારો થયેલ છે.


ક્રમ દૂધ સંઘનું નામ ટર્ન ઓવરની રકમ(રૂ.કરોડમાં)
ગુજરાત સ્‍ટેટ કો.ઓપ.મિલ્‍ક માર્કેટીંગ ફેડરેશન,આણંદ
અમદાવાદ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,અમદાવાદ ૧૯પ૭.૭૯
મહેસાણા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,મહેસાણા ર૧૬૩.૪૯
ખેડા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ખેડા ૧૪૭૩.૭૮
બનાસકાંઠા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,બનાસકાંઠા ર૮૯૧.૭પ
કચ્‍છ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,કચ્‍છ ર૪૮૪.૮ર
સાબરકાંઠા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સાબરકાંઠા ૮ર૭.૭૦
વલસાડ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,વલસાડ ૮ર૬.૧૩
પંચમહાલ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ગોધરા ૭પ૦.૮૪
૧૦ ગાંધીનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ગાંધીનગર ૩.૮૭
૧૧ સુરત જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સુરત ૭૩૧.રપ
૧ર સોરઠ જુનાગઢ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સોરઠ જુનાગઢ ૭૧૮.૧૩
૧૩ રાજકોટ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,રાજકોટ ૩૦૪.ર૦
૧૪ વડોદરા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,વડોદરા રપ૩.પ૮
૧પ સુરેન્‍દ્રનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,સુરેન્‍દ્રનગર રર૪.૭૧
૧૬ અમરેલી જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,અમરેલી ૧પ૧.૯૮
૧૭ ભાવનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ભાવનગર ૧૦૪.૪૮
૧૮ ભરુચ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ભરુચ ૧૦૪.ર૪
૧૯ જામનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,જામનગર ર૧.૯૪
ર૦ બોટાદ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,બોટાદ ર૮.૬૧
ર૧ મોરબી જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,મોરબી
રર પોરબંદર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,પોરબંદર
ર૩ દેવભૂમિ-દ્વારકા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,દેવભૂમિ-દ્વારકા
ર૪ ગીર સોમનાથ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘ લી,ગીર સોમનાથ
Go to Navigation