માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

અ. નં. વિગત ડાઉનલોડ
પ્રસ્તાવના PDF file (22 KB)
સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો PDF file (117 KB)
સંસ્થાના અધિકારી અને ર્ક્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો PDF file (21 KB)
કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિમયો સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો PDF file (15 KB)
નીતિ ધડતર અથવા નીતિનાં અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સલાહ પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત PDF file (15 KB)
જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અગેનું પત્રક PDF file (15 KB)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક PDF file (14 KB)
સરકારી માહિતી અધિકરીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો PDF file (31 KB)
નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપઘ્ધતિ PDF file (17 KB)
૧૦ અધિકારીઓ અને ર્ક્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા PDF file (60 KB)
૧૧ વિનિયમોમાં જોગવાઈ ર્ક્યા મુજબ મહેનતાણાની પઘ્ધતિ સહિત અધિકારી અને ર્ક્મચારીને માસિક મહેનતાણું PDF file (47 KB)
૧ર પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્રક PDF file (43 KB)
૧૩ કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો PDF file (34 KB)
૧૪ માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો PDF file (61 KB)
Go to Navigation