પ્રકાશનો

અ.નં. વિગત ડાઉનલોડ
1 વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ Click Here
2 નિરીક્ષણ અને અન્‍વેષણ સમિતિની માર્ગદર્શિકા સને ૧૯૮૮ PDF file that open in a new window(31 MB)
2 પ્રાથમિક દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી PDF file(58 KB)
3 જિલ્‍લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ PDF file(1 MB)
3 ગુજરાત મિલ્‍ક માર્કેટીંગ ફેડરેશન લી. PDF file(233 KB)
Go to Navigation