પ્રકાશનો

અ.નં. વિગત ડાઉનલોડ
1 પ્રકાશન -૧૯૮૮ PDF file (31 MB)
2 પ્રાથમિક દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી PDF file (58 KB)
3 જિલ્‍લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ PDF file (1 MB)
4 ગુજરાત મિલ્‍ક માર્કેટીંગ ફેડરેશન લી. PDF file (233 KB)
Go to Navigation