નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ, સહકાર ખાતુ, ગુજરાત રાજ્ય​, અમદાવાદના નિયંત્રણ હેઠળના મહેકમની ગ્રેડ વાર માહિતી

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ અંતિત
સંવર્ગ મંજૂર થયેલ જગ્યાઓ ભરાયેલ જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ
મુ.કા.અ.
સ્ટેનોગ્રાફર
વર્ગ-૧ ૧૩ ૧૦
વર્ગ-૨ ૧૭ ૧૪
ઓડિટર ગ્રેડ-૧ ૩૩ ૩૧
ઓડિટર ગ્રેડ-૨ ૯૫ ૫૬ ૩૯
સીનીયર ક્લાર્ક ૨૫૮ ૧૨૩ ૧૩૫
જુનિયર ક્લાર્ક ૧૦૧ ૭૮ ૨૩
ડ્રાઈવર
પટાવાળા ૪૦ ૧૮ ૨૨
કુલ ૫૬૫ ૩૧૪ ૨૫૧

મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી, નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ ગુ.રા., અમદાવાદની કચેરી તથા જિલ્લા કચેરીઓ સહિતનું મંજૂર થયેલ જગ્યાઓનુ પત્રક

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ અંતિત
અ.નં. જિલ્લાનું નામ મુ.કા.અ. સ્ટેનોગ્રાફર વર્ગ-૧ વર્ગ-૨ ઓડિટર ગ્રેડ-૧ ઓડિટર ગ્રેડ-૨ સીનીયર ક્લાર્ક જુનિયર ક્લાર્ક ડ્રાઈવર પટાવાળા કુલ
મુ.કા.અ. શ્રીની કચેરી ૩૦
અમદાવાદ - - ૧૬ - ૩૨
ભાવનગર - - - - - - - - -
અમરેલી - - - - - - - - - -
મહેસાણા - - ૧૦ ૧૬ ૨૮ ૨૫ ૮૮
જામનગર - - - - - - - - - -
જુનાગઢ - - - - - - - - - -
રાજકોટ - - - - ૧૫ ૨૧
ભરુચ - - - - ૧૬
૧૦ ભુજ - - - - -
૧૧ વડોદરા - - ૨૯ ૫૦
૧૨ પાલનપુર - - ૨૭ - ૪૯
૧૩ આહવા-ડાંગ - - - - - - - - - -
૧૪ વલસાડ - - ૧૪ ૨૯
૧૫ સુરત - - ૨૩ ૪૮
૧૬ સુરેન્દ્રનગર - - -
૧૭ આણંદ - - ૨૧ ૨૫ ૨૩ ૮૪
૧૮ ગોધરા - - ૨૨ - ૩૯
૧૯ હિંમતનગર - - ૩૮ ૧૦ - ૬૬
૨૦ મી.મા.ફે.આણંદ - - - - - - - - -
કુલ- ૧૩ ૧૭ ૩૩ ૯૫ ૨૫૮ ૧૦૧ ૪૦ ૫૬૫

મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી, નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ ગુ.રા., અમદાવાદની કચેરી તથા જિલ્લા કચેરીઓ સહિતનું ભરાયેલ જગ્યાઓનુ પત્રક

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ અંતિત
અ.નં. જિલ્લાનું નામ મુ.કા.અ. સ્ટેનોગ્રાફર વર્ગ-૧ વર્ગ-૨ ઓડિટર ગ્રેડ-૧ ઓડિટર ગ્રેડ-૨ સીનીયર ક્લાર્ક જુનિયર ક્લાર્ક ડ્રાઈવર પટાવાળા કુલ
મુ.કા.અ. શ્રીની કચેરી - ૧૯
અમદાવાદ - - - ૧૨ - ૨૫
ભાવનગર - - - - -
અમરેલી - - - - -
મહેસાણા - - - ૧૦ ૧૩ ૧૪ ૨૪ - ૬૪
જામનગર - - - - - - - - - -
જુનાગઢ - - - - - - - - - -
રાજકોટ - - - - -
ભરુચ - - - - -
૧૦ ભુજ - - - - - - - - - -
૧૧ વડોદરા - - - ૧૪ - ૨૨
૧૨ પાલનપુર - - - ૧૦ - ૩૦
૧૩ આહવા-ડાંગ - - - - - - - - - -
૧૪ વલસાડ - - - - ૧૨ - ૧૮
૧૫ સુરત - - - ૨૦
૧૬ સુરેન્દ્રનગર - - - - - -
૧૭ આણંદ - - - - ૧૫ - ૩૮
૧૮ ગોધરા - - - - - ૧૭
૧૯ હિંમતનગર - - - ૨૬ ૧૦ - ૪૩
૨૦ મી.મા.ફે.આણંદ - - - - - - - - - -
કુલ- ૩૧ ૫૬ ૧૨૩ ૭૮ ૧૮ ૩૧૪

મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી, નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ ગુ.રા., અમદાવાદની કચેરી તથા જિલ્લા કચેરીઓ સહિતનું ખાલી જગ્યાઓનુ પત્રક

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ અંતિત
અ.નં. જિલ્લાનું નામ મુ.કા.અ. સ્ટેનોગ્રાફર વર્ગ-૧ વર્ગ-૨ ઓડિટર ગ્રેડ-૧ ઓડિટર ગ્રેડ-૨ સીનીયર ક્લાર્ક જુનિયર ક્લાર્ક ડ્રાઈવર પટાવાળા કુલ
મુ.કા.અ. શ્રીની કચેરી - - - - ૧૧
અમદાવાદ - - - -
ભાવનગર - - - - - - - - - -
અમરેલી - - - - - - - - - -
મહેસાણા - - - - ૧૪ ૨૪
જામનગર - - - - - - - - - -
જુનાગઢ - - - - - - - - - -
રાજકોટ - - - - ૧૧ - - - ૧૨
ભરુચ - - - - - ૧૨
૧૦ ભુજ - - - - - - - - - -
૧૧ વડોદરા - - - ૧૫ ૨૮
૧૨ પાલનપુર - - ૧૭ - - ૧૯
૧૩ આહવા-ડાંગ - - - - - - - - - -
૧૪ વલસાડ - - - - ૧૧
૧૫ સુરત - - - ૧૭ ૨૮
૧૬ સુરેન્દ્રનગર - - - - - - -
૧૭ આણંદ - - ૧૫ ૧૬ ૪૬
૧૮ ગોધરા - - - - ૧૫ - ૨૨
૧૯ હિંમતનગર - - - - ૧૨ - - ૨૩
૨૦ મી.મા.ફે.આણંદ - - - - - - - - -
કુલ- ૧૦ ૧૪ ૩૯ ૧૩૫ ૨૩ ૨૨ ૨૫૧
અ નં. સંવર્ગ કુલ જગ્‍યા હંગામી જગ્‍યા કાયમી જગ્‍યા ભરેલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા એબે યન્‍સ શેરો
મુખ્‍ય કાર્યપાલક અધિકારી (અધિક રજીસ્‍ટ્રાર સંવર્ગઉ૫લી કક્ષા) -- -- -- --
રાજય૫ત્રિતઅધિકારી વર્ગ-૧ ૧૩ -- ૧૩ -- --
રાજય૫ત્રિત અધિકારી વર્ગ-ર ૧૭ ૧૬ ૧૧ -- --
બીન રાજય૫ત્રિત, સેવા વર્ગ-૩
ઓડીટર ગ્રેડ-૧
૩૪ ૩ર ૧૬ ૧૮ --
ઓડીટર ગ્રેડ-ર/હેડકલાર્ક ૯૫ ૮૯ ૭૧ ૨૪ -- --
ગુજરાતી સ્‍ટેનો ગ્રેડ-ર,વર્ગ-૩ -- -- -- --
સબઓડીટર /સીનીયર કલાર્ક ર૫૮ -- ર૫૮ ર૧૧ ૪૭ -- --
ડ્રાઈવર (વર્ગ-૩) -- --
૧૦ ૫ટાવાળા/નાયક(વર્ગ-૪) ૪ર -- ૪ર રર ર૦ --
કુલ... ૫૭ર ૫૬ર ૪૦૦ ૧૭૨ --
૧/એબે ૭/એબે
Go to Navigation