નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ, સહકાર ખાતુ, ગુજરાત રાજ્ય​, અમદાવાદના નિયંત્રણ હેઠળના મહેકમની ગ્રેડ વાર માહિતી

અ નં. સંવર્ગ કુલ જગ્‍યા હંગામી જગ્‍યા કાયમી જગ્‍યા ભરેલી જગ્‍યા ખાલી જગ્‍યા એબે યન્‍સ શેરો
મુખ્‍ય કાર્યપાલક અધિકારી (અધિક રજીસ્‍ટ્રાર સંવર્ગઉ૫લી કક્ષા) -- -- -- --
રાજય૫ત્રિતઅધિકારી વર્ગ-૧ ૧૩ -- ૧૩ -- --
રાજય૫ત્રિત અધિકારી વર્ગ-ર ૧૭ ૧૬ ૧૧ -- --
બીન રાજય૫ત્રિત, સેવા વર્ગ-૩
ઓડીટર ગ્રેડ-૧
૩૪ ૩ર ૧૬ ૧૮ --
ઓડીટર ગ્રેડ-ર/હેડકલાર્ક ૯૫ ૮૯ ૭૧ ૨૪ -- --
ગુજરાતી સ્‍ટેનો ગ્રેડ-ર,વર્ગ-૩ -- -- -- --
સબઓડીટર /સીનીયર કલાર્ક ર૫૮ -- ર૫૮ ર૧૧ ૪૭ -- --
ડ્રાઈવર (વર્ગ-૩) -- --
૧૦ ૫ટાવાળા/નાયક(વર્ગ-૪) ૪ર -- ૪ર રર ર૦ --
કુલ... ૫૭ર ૫૬ર ૪૦૦ ૧૭૨ --
૧/એબે ૭/એબે
Go to Navigation