સરકારી ઠરાવો

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 07-11-2015 સીડીઇ-૧૦૮૫-૨૮૮૧-છ નિરિક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિની મુદત લંબાવા બાબત- 7_803_1_ceo-audit-gr-07112015.pdf (554 KB)
2 22-10-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૧/૧૯૫૩/૦૭ કચેરી ઇંસ્પેકશન તથા તેની દુરસ્તી અને અમલવારી બાબત 7_144_1_gr-1.pdf (43 KB)
3 15-10-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૨/૧૯૧૭/૦૭ દુધ સન્ધોની ત્રિમાસીક ઓડીટ નોધ રજુ કરવા બાબત 7_147_1_gr-4.pdf (44 KB)
4 17-09-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૫/૧૨૪૮/૧૭૫૬/૦૭ માસીક/ત્રીમાસીક પત્રકો મોકલવા બાબત 7_145_1_gr-2.pdf (29 KB)
5 17-09-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૫/૧૨૪૮/૧૫૭૫/૦૭ પ્રાથમિક દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓને મર્ગદર્શન અને સુપરવીઝન બાબત 7_146_1_gr-3.pdf (40 KB)
Go to Navigation