સરકારી ઠરાવો

ક્રમ ઠરાવ તારીખ ઠરાવ ક્રમાંક ઠરાવનો વિષય ડાઉનલોડ્સ
૩૧-૦૭-૧૯૮૧ સીડીઇ-૧૦૮૧-પ​-બી તમામ પ્રકારની પ્રાથમિક દૂધ સહકારી મંડળીઓના નિરિક્ષણ અન્વેષણ સમિતિની રચના કર​વા બાબત 7_144_1_gr-1.pdf(960 KB)
૨૯-૦૮-૧૯૮૪ 103/04/PWR/13031/2236/K ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ અધિનિયમ​-૧૮૬૧ના કલમ​-૮૨ અને ૮૫ની સત્તાઓ નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિને સુપ્રત કર​વા અને સમિતિની સત્તાઓ મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારીને અધિકૃત કર​વા બાબત​​ 7_144_1_gr-1.pdf(306 KB)
૦૩-૧૦-૧૯૮૭ CHH/01/07/PWR-1383/22304/K ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ અધિનિયમ​-૧૯૬૧ના કલમ​-૮૪ની સત્તાઓ નિરીક્ષણ અને અન્વેષ્ણ સમિતિને સુપ્રત કર​વા બાબત​​ 7_144_1_gr-1.pdf(374 KB)
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 07-11-2015 સીડીઇ-૧૦૮૫-૨૮૮૧-છ નિરિક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિની મુદત લંબાવા બાબત- 7_803_1_ceo-audit-gr-07112015.pdf (554 KB)
2 22-10-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૧/૧૯૫૩/૦૭ કચેરી ઇંસ્પેકશન તથા તેની દુરસ્તી અને અમલવારી બાબત 7_144_1_gr-1.pdf (43 KB)
3 15-10-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૨/૧૯૧૭/૦૭ દુધ સન્ધોની ત્રિમાસીક ઓડીટ નોધ રજુ કરવા બાબત 7_147_1_gr-4.pdf (44 KB)
4 17-09-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૫/૧૨૪૮/૧૭૫૬/૦૭ માસીક/ત્રીમાસીક પત્રકો મોકલવા બાબત 7_145_1_gr-2.pdf (29 KB)
5 17-09-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૫/૧૨૪૮/૧૫૭૫/૦૭ પ્રાથમિક દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓને મર્ગદર્શન અને સુપરવીઝન બાબત 7_146_1_gr-3.pdf (40 KB)
Go to Navigation