જિલ્‍લા વાઈઝ દૂધ મંડળી

અ.નં. જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘનું નામ દૂધ ભરાવતી મંડળીઓની સંખ્યા
અમદાવાદ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "ઉત્તમ ડેરી” ૦૬૬૬
મહેસાણા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "દૂધ સાગર ડેરી” ૧૨૧૯
સાબરકાંઠા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "સાબર ડેરી” ૧૯૦૯
બનાસકાંઠા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "બનાસ ડેરી” ૧૪૦૯
ગાંધીનગર જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "મધુર ડેરી” ૦૧૧૬
ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી."અમુલ ડેરી” ૧૨૧૫
પંચમહાલ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "પંચામૃત ડેરી” ૧૮૩૮
વડોદરા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "બરોડા ડેરી” ૧૪૫૫
વલસાડ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "વસુધારા ડેરી” ૦૧૯૪
૧૦ સુરત જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "સુમુલ ડેરી” ૧૧૨૫
૧૧ ભરૂચ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "દૂધ ધારા ડેરી” ૦૪૩૪
૧૨ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "સુર સાગર ડેરી” ૦૭૦૪
૧૩ ભાવનગર જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "સર્વોત્તમ ડેરી” ૦૬૪૦
૧૪ બોટાદ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. ૦૧૬૫દૂધ સંઘ નવરચિત છે. કાર્યરત નથી.
૧૫ અમરેલી જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. ૦૫૪૨
૧૬ પોરબંદર જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. ૦૧૫૬
૧૭ જુનાગઢ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. "સોરઠ ડેરી” ૦૩૪૬
૧૮ રાજકોટ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. ૦૮૨૨
૧૯ કચ્છ-ભુજ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. ૦૬૪૧
૨૦ મોરબી જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. દૂધ સંઘ નવરચિત છે. કાર્યરત નથી.
૨૧ જામનગર જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી.  
૨૨ દેવભુમિ-દ્વારકા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી. દૂધ સંઘ નવરચિત છે. કાર્યરત નથી.
કુલ ૧૫૫૯૬
Go to Navigation