જિલ્‍લા વાઈઝ દૂધ મંડળી

ક્રમ દૂધ સંઘનું નામ કુલ દૂધ મંડળીઓની સંખ્‍યા
આણંદ
અમદાવાદ
મહેસાણા
ખેડા
બનાસકાંઠા
કચ્‍છ
સાબરકાંઠા
વલસાડ
પંચમહાલ
૧૦ ગાંધીનગર
૧૧ સુરત
૧ર જુનાગઢ
૧૩ રાજકોટ
૧૪ વડોદરા
૧પ સુરેન્‍દ્રનગર
૧૬ અમરેલી
૧૭ ભાવનગર
૧૮ ભરુચ
૧૯ જામનગર
ર૦ બોટાદ
ર૧ મોરબી
રર પોરબંદર
ર૩ દેવભૂમિ-દ્વારકા
ર૪ ગીર સોમનાથ
રપ મહીસાગર
ર૬ નર્મદા
ર૭ છોટાઉદેપુર
ર૮ દાહોદ
ર૯ અરવલ્‍લી
૩૦ પાટણ
૩૧ નવસારી
૩ર ડાંગ
૩૩ તાપી
Go to Navigation