પરીપત્રો

ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 16-07-2016 વહટ​-૦૧-૬-૯૧૪-૨૦૧૬ સહકારી સંસ્થામાં નિયમીત અધિકારીની નિમણૂંક કર​વા બાબત​. 7-16-7-16.pdf (408 KB)
2 14-06-2016 દશમ​-૦૧-ઘ​-૨-૮૧૮-૨૦૧૬ જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિ. ના વહીવટ બાબત​ 8-14-6-16.pdf (232 KB)
3 24-11-2015 GHKH-49-2015-GCS-102015-193-CHH દૂધ ઉત્‍પાદક સહકારી મંડળી તથા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘના અન્‍વેષણ વર્ગ બાબત Binder3.pdf (731 KB)
4 29-07-2015 નિઅનેઅસ​-અષણ​-૫-૭૫૨-૨૦૧૫ તમામ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી તથા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘો તથા ફેડરેશન માટેની સતત અને સમ​વાયી અન્વેષણ વ્ય​વસ્થા બાબત​ 6-29-7-15.pdf (248 KB)
5 15-07-2015 નિઅનેઅસ​-અષણ​-૫-૭૩૦-૨૦૧૫ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી તથા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘના ઓડીટ બાબતે દૂધનો જથ્થાની ચકાસણી બાબત​ 5-15-7-15.pdf (253 KB)
6 13-07-2015 નિઅનેઅસ​-અષણ​-૫-૭૦૩-૨૦૧૫ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંદળી તથા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘના અન્વેષણ વ્ય​વસ્થા બાબત​ 3-13-7-15.pdf (305 KB)
7 13-07-2015 નિઅનેઅસ​-અષણ​-૫-૭૦૩-૨૦૧૫ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી તથા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘના ઓડીટ બાબતે દૂધનો જથ્થાની ચકાસણી બાબત​ 4-13-7-15.pdf (362 KB)
8 24-11-2014 નિઅને અસ​-અષણ​-૦૨-૧૩૭૯-૧૪ રાજ્યની પ્રાથમિક દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ અને જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘોની સતત અને સમ​વાય ધોરણે ઓડીટની કામગીરી નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ અને તેના નિયંત્રણ હેઠળના જિલ્લા કચેરીના મહેકમ મારફતે કર​વા બાબત​ 2-08-11-14.pdf (176 KB)
9 06-09-2007 અસ/પીએ/અષણ-૫/૧૬૯૬/૦૭ ઓડીટ મેમાની સમીક્ષા કરવા બાબત 7_141_1_noti-2.pdf (41 KB)
10 31-08-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૧/૧૬૪૯/૦૭ સહકારી સંસ્થાઓએ જરૂરી રેકર્ડ નિભાવવા અંગે 7_142_1_noti-3.pdf (31 KB)
11 10-07-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૧/૦૭ સંશોના ટેસ્ટ ઓડીટ કરવા બાબત 7_143_1_noti-4.pdf (33 KB)
12 04-07-2007 નિઅને અસ​-અષણ​-૨-૧૧૮૭-૦૭ પ્રાથમિક દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓના ઓડીટની પીરીયોડીસીટી અને પાત્રતા બાબત​ 1-04-07-07.pdf (333 KB)
13 05-04-2007 નિઅને અસ/અષણ-૦૧/૦૭ કેમીકલ સાધનો સાથેના આંતકવાદી હુમલા સામે સામાન્ય વહીવટ વિભાગ અમલીકરણ પધ્ધ્તિ બાબત 7_140_1_noti-1.pdf (27 KB)
Go to Navigation