દૂધ સંઘના ચેરમેનશ્રી/મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રીની માહિતી
તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ અંતિત

અ.નં. દૂધ સંઘના જિલ્લાનું નામ ચેરમેનશ્રીનું નામ અને નંબર મેનેજીંગ ડીરેકટરશ્રીનું નામ અને નંબર
આણંદ (અમૂલ) રામસીંહ પ્રભાતસીંહ પ્રમાર
૦૨૬૯૨-૨૨૫૪૧૦
અમિત મુલચંદ પાઠક
૦૨૬૯૨-૨૨૫૪૦૦
સાબરકાંઠા (સાબર) જેઠાભાઇ પ્રભુદાસ પટેલ
૯૮૨૫૦૫૦૩૫૦
ડો. બીએમ.પટેલ
૯૯૨૫૨૪૪૪૬૮
બનાસકાંઠા (બનાસ) શંકરભાઇ એલ. ચૌધરી
૯૮૨૫૩૧૩૧૯૯
કામરાજભાઇ આર. ચૌધરી
૯૪૨૯૪૦૭૨૦૧
મહેસાણા (દૂધ સાગર) આશાબેન ઠાકોર એન. જે. બક્ષી
૯૭૧૭૮૫૫૩૩૭
વડોદરા (બરોડા) દિનુભાઇ બી. પટેલ
૯૯૨૫૧૪૫૪૩૨
અજયકુમાર એ. જોષી
૯૦૯૯૪૯૭૩૫૯
અમદાવાદ (ઉત્તમ) મોહનભાઇ આર. ભરવાડ
૯૮૭૯૫૭૯૯૯૯
રોહીતભાઇ જી. મહેતા
૭૫૬૭૭૭૮૭૧૧
ગાંધીનગર (મધુર) શંકરસિંહ આર. રાણા
૯૦૯૯૯૫૧૪૯૯
મનોહરસિંહ ચૌહાણ
૯૦૮૧૯૨૨૨૬૧
ગોધરા (પંચામૃત) જેઠાભાઇ ભરવાડ
૯૯૭૯૦૩૩૪૪૪
એસ.એલ.પાઠક
૯૯૭૮૯૯૩૯૭૫
સુરત (સુમુલ) રાજુભાઇ પાઠક
૯૮૨૫૧૦૭૫૩૦
સવજીભાઇ ચૌધરી
૭૫૭૪૮૬૭૫૦૦
૧૦ વલસાડ (વસુધારા) ધમાનભાઇ કીકાભાઇ પટેલ
૯૪૨૭૧૦૮૪૫૩
નરેન્દ્રભાઇ બળવતરાય વસી
૦૨૬૩૪-૨૭૮૫૦૨, ૨૩૨૮૪૫
૧૧ ભરૂચ (દૂધ ધારા) ઘનશ્યામભાઇ જીવાભાઇ પટેલ
૯૯૨૫૧૩૧૩૪૭
પી.કે.પટેલ
૯૪૨૮૮૧૫૪૮૦
૧૨ રાજકોટ (ગોપાલ) ગોવિંદભાઇ રાણપરીયા
૯૮૨૫૨૧૮૦૭૬
દિલીપભાઇ હિરપરા
૯૭૨૭૭૭૦૭૧૬
૧૩ સુરેન્દ્રનગર (સૂરસાગર) વિહાભાઇ એસ. સફજ
૯૦૯૯૦૭૩૩૩૩
ગુરદીત પ્યારાસીંગ
૭૦૬૯૦૧૨૩૦૦
૧૪ જૂનાગઢ (સોરઠ) રામસિંહભાઇ ભેટારીયા
૯૮૨૫૯૮૮૮૪૦
બી.એલ.પિઠીયા
૮૧૫૫૦૧૬૪૫૬
૧૫ ભૂજ (માધાપર) વલમજીભાઇ હંબલ
૯૮૭૯૭૪૪૦૫૮
ચેતનકુમાર
૯૬૮૭૬૫૫૯૨૭
૧૬ ભાવનગર (સર્વોત્તમ) મહેન્દ્રભાઇ પનોત
૯૩૭૪૨૨૧૬૦૦
હરીભાઇ જોષી
૯૩૭૪૨૨૧૬૦૧
૧૭ અમરેલી (અમર) અશ્વીનભાઇ સાવલીયા
૯૦૯૯૦૨૮૧૮૧
આર.એસ.પટેલ
૯૦૯૯૯૪૮૯૨૪
૧૮ પોરબંદર (સુદામા) અરજણભાઇ ભુતીયા
૯૮૨૫૬૩૬૨૨૯
દિપજયસિંહ પરમાર
૭૬૨૪૦૦૫૮૭૮
૧૯ બોટાદ (મધુસુદન) ભોળાભાઇ રબારી
૯૪૨૬૪૬૪૭૦૮
મેપાભાઇ મારૂ
૯૫૭૪૫૫૬૨૬૧
૨૦ દેવભુમિ-દ્વારકા (ક્રિશ્ના) વલ્લભભાઇ એન. પલગોજીયા
૭૬૨૩૦૦૧૪૫૦
સુનીભાઇ હસનાણી
૯૦૩૩૯૪૪૪૩૭
૨૧ ગીર-સોમનાથ દિનુભાઇ સોલંકી
૯૮૨૪૪૦૨૭૨૭
કેશુભાઇ રાઠોડ
૯૨૨૮૮૭૦૨૨૭
૨૨ જામનગર (હાલાર દૂધધારા) કાંતિભાઇ ગઢીયા
૯૯૦૯૪૯૧૯૦૦
પંકજભાઇ માદરીયા
૮૧૦૭૨૫૯૫૬૦
૨૩ મોરબી (મયુર) હંસાબેન મગનભાઇ વડાવીયા
૯૮૨૫૯૨૧૯૨૫
ડો. પ્રાણજીવન કુંડારીયા
૯૯૦૯૯૦૦૪૬૩
Go to Navigation