દૂધ સંઘના ચેરમેનશ્રી/મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રીની માહિતી
તા. ૩૧/૮/૨૦૧૬ અંતિત

અ. નં. દૂધ સંઘના જિલ્લાનું નામ ચેરમેનશ્રી મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી
આણંદ (અમૂલ) શ્રી રામસિંહભાઇ પી. પરમાર ૯૮૨૫૦૧૭૭૩૬ શ્રી અમિત વ્યાસ ૯૯૭૯૯૧૧૧૩૩
સાબરકાંઠા (સાબર) શ્રી જેઠાભાઇ પ્રભુદાસ પટેલ ૯૮૨૫૦૫૦૩૫૦ શ્રી ડો. બાબુભાઇ એમ. પટેલ ૯૯૨૫૨૪૪૪૬૮
બનાસકાંઠા (બનાસ) શ્રી શંકરભાઇ એલ. ચૌધરી ૯૮૨૫૩૧૩૧૯૯ ઇ/ચા શ્રી બિપીનભાઇ પટેલ ૯૪૨૯૪૦૭૬૭૬
મહેસાણા (દૂધસાગર) ઇ/ચા આશાબેન ઠાકોર ૭૬૯૮૪૩૮૩૩૦ ઇ/ચા શ્રી સી.આર.પટેલ ૯૯૭૪૦૫૯૩૦૫
વડોદરા (બરોડા) શ્રી દિનેશભાઇ બી.પટેલ ૯૯૨૫૧૪૫૪૩૨ શ્રી જહાંગીર દારુવાલા ૯૪૨૫૯૧૮૫૦૦
અમદાવાદ (ઉત્તમ) શ્રી મોહનભાઇ રઇજીભાઇ ભરવાડ ૯૮૭૯૫૭૯૯૯૯ ઇ/ચા શ્રી ગોરધનભાઇ એન.પટેલ ૯૭૨૭૭૬૦૬૦૯
ગાંધીનગર (મધુર) શ્રી મનોહરસિંહ ચૌહાણ ૯૦૮૧૯૨૨૨૬૧
ગોધરા (પંચામૃત) શ્રી જેઠાભાઇ ગેલાભાઇ આહિર (ભરવાડ) ૯૯૭૯૦૩૩૪૪૪ ઇ/ચા શ્રી એસ.એલ.પાઠક ૯૯૭૮૯૯૩૯૭૫
સુરત (સુમુલ) શ્રી રાજેશ કુમાર કાંતિલાલ પાઠક ૯૮૭૯૨૦૭૫૩૦ શ્રી જયેશભાઇ એચ.દેસાઇ ૯૯૭૯૯૨૨૧૨૨
૧૦ વલસાડ (વસુધારા) શ્રી ગમતભાઇ કીકાભાઇ પટેલ ૯૪૨૭૧૦૮૪૫૩ શ્રી નરેન્દ્ર બળવંતરાય વશી ૦૨૬૩૪-૨૩૨૮૪૫/૨૭૮૫૦૨
૧૧ ભરૂચ (દૂધધારા) શ્રી ઘનશ્યામભાઇ જીવાભાઇ પટેલ ૯૯૨૫૧૩૧૩૪૭, ૯૪૨૮૮૧૫૭૪૭ શ્રી પી.કે.પટેલ ૯૪૨૮૮૧૫૪૮૦
૧૨ રાજકોટ (ગોપાલ) શ્રી ગોવિંદભાઇ શામજીભાઇ રાણપરીયા ૯૮૨૫૨૧૮૦૭૬ શ્રી એ.સી.સિંહા ૦૨૮૧-૨૭૦૩૪૭૩, ૨૭૦૩૪૫૪
૧૩ સુરેન્દ્રનગર (સૂરસાગર) શ્રી રામજીભાઇ મેવાડા ૯૮૨૫૩૧૫૦૬૨ શ્રી મૌલિકભાઇ જોષી ૯૦૯૯૦૭૨૭૭૩
૧૪ જૂનાગઢ (સોરઠ) શ્રી રામસિંહભાઇ જગમાલભાઇ ભેટારીયા ૯૮૨૫૯૮૮૮૪૦ શ્રી આશીષભાઇ ખેર ૮૧૫૫૦૧૮૪૫૨, ૮૧૫૫૦૧૬૪૫૨
૧૫ ભૂજ (માધાપર) શ્રી વાલમજીભાઇ આર. હુંબલ ૯૮૭૯૭૪૪૦૫૮ આસી. મેનેજર શ્રી નિરવભાઇ એન.ગુંસાઇ ૯૬૮૩૬૫૫૯૦૮
૧૬ ભાવનગર (સર્વોત્તમ) શ્રી મહેન્દ્રભાઇ અમરજીભાઇ પનોત ૯૪૨૬૨૫૨૧૦૨/૯૩૭૪૨૨૧૬૦૦ શ્રી હરિશંકરભાઇ રામશંકર જોષી ૯૪૨૭૨૧૫૧૨૭
૧૭ અમરેલી (અમર) શ્રી અશ્વિનભાઇ નટુભાઇ સાવલીયા ૯૦૯૯૦૨૮૧૮૧ શ્રી ડો.આર.એસ.પટેલ ૯૦૯૯૯૪૮૯૨૪
૧૮ પોરબંદર (સુદામા) શ્રી અરજનભાઇ પુંજાભાઇ ભુતૈયા ૯૮૨૫૬૩૬૨૨૯ શ્રી ભરતભાઇ નકુમ ૭૬૨૩૦૦૭૫૯૬
૧૯ બોટાદ (મધુસુદન) શ્રી ભોળાભાઇ પી.રબારી ૯૪૨૬૪૬૪૭૦૮ શ્રી અનવરભાઇ ભટ્ટી ૯૪૨૭૪૪૮૨૦૧
૨૦ દેવભૂમિ દ્વારકા (ક્રિશ્ના) શ્રી વલ્લભ્ભભાઇ નેભાભાઇ ગોજીયા ૭૬૨૩૦૦૧૪૫૦ શ્રી કાનાભાઇ ગોજીયા ૭૬૨૩૦૯૧૪૫૯
૨૧ ગીર સોમનાથ શ્રી દિનુભાઇ સોલંકી ૯૮૨૪૪૦૨૭૨૭ શ્રી માનસિંહ સુરસિંહભાઇ ડોડીઆ
૨૨ જામનગર (હાલાર દૂધધારા) શ્રી કાંતિભાઇ ગઢીયા ૯૯૦૯૦૯૧૯૦૦ --------------
૨૩ મોરબી (મયૂર) હંસાબેન મગનભાઇ વડાવિઆ ૯૮૨૫૧૨૧૦૮૮/૯૮૨૫૯૨૧૯૨૫ શ્રી જગદીશભાઇ ભીમાણી ૯૮૭૯૦૧૬૭૧૨
Go to Navigation