શાખાવાર વિગતો

મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારીશ્રી, નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિની કચેરીના વર્ગ-૧-૨ ના અધિકારીશ્રીઓના નામ તથા ફોન નંબર

ફેક્સ- ૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૯૨           Email : exoff-agri-ahd@gujarat.gov.in

અ.નં. હોદ્દો ઓફીસ નંબર અધિકારીશ્રીનું નામ/નંબર (વર્ગ-૧) અધિકારીશ્રીનું નામ/નંબર (વર્ગ-૨)
મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારીશ્રી,
નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ,
૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૯૧/૮૨ શ્રી એન.બી.શેખ – ૯૮૨૫૦૭૦૦૩૩  
સ્પેશ્યલ ઓડીટર (ઓડીટ)
નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ
૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૯૧/૮૨ અવની સી.વોરા – ૯૪૨૭૬૦૪૯૫૫  
સ્પેશ્યલ ઓડીટર (કાર્યમથક)
નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ
૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૯૧/૮૨ ઇ./ચા. શ્રી જે.એસ.ડામોર – ૯૯૭૪૬૯૨૧૬૧  
સ્પેશ્યલ ઓડીટર (દૂધ ફોલોઅપ) નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ ૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૯૧/૮૨0 શ્રી જે.એસ.ડામોર – ૯૯૭૪૬૯૨૧૬૧  
મદદનીશ જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર
નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ
૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૯૧/૮૨   શ્રી એન.બી.દરજી -૯૮૨૪૪૧૩૮૫૬ (ક.આ.)

જિલ્લા કચેરીઓના વર્ગ-૧-૨ ના અધિકારીશ્રીઓના નામ તથા ફોન નંબર

અ.નં. હોદ્દો ઓફીસ નંબર અધિકારીશ્રીનું નામ/નંબર (વર્ગ-૧) અધિકારીશ્રીનું નામ/નંબર (વર્ગ-૨)
સ્પે.ઓ. સુરત ૦૨૬૧-૨૪૭૩૭૦૯ શ્રી કે.એ.પટેલ – ૯૬૮૭૩૩૬૨૭૩  
સ્પે.ઓ. વડોદરા ૦૨૬૫-૨૬૩૧૫૧૭ ઇ./ચા. શ્રી એ..સી.ચૌધરી – ૯૪૨૮૦૪૯૦૮૨  
સ્પે.ઓ. વલસાડ ૦૨૬૩૨-૨૪૪૨૭૭ શ્રી એચ.આર.પટેલ – ૯૪૨૭૧૧૫૧૮૮  
સ્પે.ઓ. ભરૂચ ૦૨૬૪૨-૨૨૫૪૨૭ શ્રી એસ.સી.ચૌધરી – ૯૪૨૮૦૪૯૦૮૨  
સ્પે.ઓ. પાલનપુર ૦૨૭૪૨-૨૫૨૫૬૫ ઇ./ચા. ડો. એચ.પી.પટેલ – ૯૬૬૨૫૧૬૯૦૩ ઇ./ચા. શ્રી એ.એમ.ચંડીસા – ૯૪૨૬૦૪૧૪૨૧
સ્પે.ઓ. મહેસાણા ૦૨૭૬૨-૨૫૧૯૭૫ શ્રી એસ.એન.જોષી – ૯૪૨૬૪૭૩૫૪૭  
સ્પે.ઓ. હિંમતનગર ૦૨૭૭૨-૨૪૨૪૬૬ ઇ./ચા. શ્રી એસ.બી.ચૌહાણ – ૯૮૨૪૬૭૬૩૨૩ શ્રી જે.કે.પટેલ – ૯૪૨૬૫૯૭૭૪૧
સ્પે.ઓ. ગોધરા ૦૨૬૭૨-૨૪૨૬૫૯ ઇ/ચા શ્રી પી.બી.ચારેલ – ૮૭૫૮૮૪૨૨૪૬ ઇ./ચા. શ્રી બી.આર.ઝાલા – ૯૬૩૮૭૧૩૨૦૪
સ્પે.ઓ. અમદાવાદ ૦૭૯-૨૨૭૪૨૫૯૪ ઇ/ચા શ્રી ડી.બી.ત્રિવેદી – ૯૭૨૩૯૬૨૨૬૩  
૧૦ સ્પે.ઓ. રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૭૦૩૪૪૫ ઇ/ચા શ્રી એસ.એન.જોષી – ૯૪૨૬૪૭૩૫૪૭  
૧૧ સ્પે.ઓ. આણંદ ૦૨૬૯૨-૨૪૦૦૦૯ ઇ/ચા શ્રી જે.એસ.ડામોર – ૯૯૭૪૬૯૨૧૬૧
૧૨ સ્પે.ઓ. સુરેન્દ્રનગર ૦૨૭૫૨-૨૯૪૪૪૦   ઇ/ચા શ્રી આર.જી.સાગઠીયા – ૯૮૨૫૫૧૬૫૦૮
૧૩ સ્પે.ઓ. મિ. મા. ફેડરેશન લી. - ઇ/ચા શ્રી જે.એસ.ડામોર – ૯૯૭૪૬૯૨૧૬૧  

શાખાવાર વિગતો

મુખ્ય શાખાઓ

અ.ન પી.આઈ.ઓ. એપેલેટ ઓફીસર કચેરીનું નામ
શ્રી કે.વી.આચાર્ય
જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર સ.મં.
(દુધફોલોઅ૫)
નિઅનેઅ.,ગુ.રા, અમદાવાદ
શ્રી.એમ.ડી.ચૌહાણ
મુખ્‍ય કાર્યપાલક અધિકારી
નિરીક્ષણ અને અન્‍વેષણ સમિતિ, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ
ફોનનં.ર૬૫૭૭૩૮ર ફેકસ.ર૬૫૭૭૩૯ર
શ્રી.પી.બી.પટેલ
ખાસ અન્‍વેષક
શ્રી સી.એન.૫રમાર
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક(દૂધ) અમદાવાદ
ફોન નં.૦૭૯/રર૭૪ર૫૯૩
૩. શ્રી આર.એમ.ડાભી
ખાસ અન્‍વેષક
શ્રી બી.બી.ભાભોર
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક (દૂધ) આણંદ
ફોન નં.૦ર૬૯ર/ર૪૦૦૦૯
શ્રી.એચ.એન.રાઠવા
ખાસ અન્‍વેષક
શ્રી આર.જે.તડવી
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક (દૂધ) વડોદરા
ફોન નં.૦ર૬૫/ર૬૩૧૫૧૭
શ્રીમતી જે.કે.શાહ
ઓડીટર ગ્રેડ-ર
શ્રી.વી.એન.વરાછીયા
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક (દૂધ) ભરૂચ
ફોન નં.૦ર૬૪ર/રર૫૪ર૭
શ્રીમતી એસ.જે.વસાવા
ખાસ અન્‍વેષક
શ્રી એચ.એન.પટેલ
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક (દૂધ) સુરત
ફોન નં.૦ર૬૧/ર૪૭૩૭૦૯
શ્રી પી બી પટેલ
ઓડીટર ગ્રેડ-ર
શ્રી પી.આર.વઘેરા
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક (દૂધ) વલસાડ
ફોન નં.૦ર૬૩ર/ર૪૪ર૭૭
શ્રી.બી.એમ પરમાર
ખાસ અન્‍વેષક
શ્રીડી.જી.દલાલ
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક (દૂધ) મહેસાણા
ફોન નં.૦ર૭૬ર/ર૫૧૯૭૫
શ્રી.બી.આર.ઝાલા
ઓડીટર ગ્રેડ-ર
શ્રી પી બી ચારેલ ખાસ અન્‍વેષક ખાસ અન્‍વેષક(દૂધ) ગોધરા
ફોન નં.૦ર૬૭ર/ર૪ર૬૫૯
૧૦ શ્રી.ડી.બી.જુડાલ
ખાસ અન્‍વેષક
શ્રી ડી.બી.ત્રિવેદી
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક(દૂધ) પાલનપુર
ફોન નં.૦ર૭૪ર/ર૫ર૫૬૫
૧૧ શ્રી.જે.જે.પટેલ
ખાસ અન્‍વેષક
શ્રી આર.એમ.આસોડીયા
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક (દૂધ) હિંમતનગર
ફોન નં.૦ર૭૭ર/ર૪ર૪૬૬
૧ર શ્રી એસ.જે.હાલારી
ખાસ અન્‍વેષક
શ્રી પી.બી.ચારેલ
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક (દૂધ) રાજકોટ
ફોન નં.૦ર૮૧/ર૭૦૩૪૪૫
૧૩ શ્રી.એમ.જે. જાદવ
ખાસ અન્‍વેષક
શ્રી પી.બી.ચારેલ
ખાસ અન્‍વેષક
ખાસ અન્‍વેષક (દૂધ) સુરેન્‍દૃનગર
ફોન નં.૦ર૭૫ર/ર૪૩૮૬૩
૧૪ શ્રી આર.ડી.ત્રિવેદી
ખાસ અન્‍વેષક
શ્રી.એમ.ડી.ચૌહાણ
મુખ્‍યકાર્યપાલક અધિકારી
ખાસ અન્‍વેષક (દૂધ) આણંદ
ફોન નં.૦ર૬૯ર/ર૪૦૦૦૯

જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘોના ચેરમેન / મેનેજિંગ ડિરેકટરશ્રીઓના નામ અને ટેલિફોન નંબરોની યાદી

અ.નં. જીલ્‍લા દુધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘનું નામ અને સરનામું ચેરમેનશ્રીનું નામ મેનેજિંગ ડિરેકટરશ્રીનું નામ ટેલિફોન નંબર
ખેડા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી આણંદ અમૂલ ડેરી રોડ, આણંદ ૩૮૮૦૦૧ શ્રી રામસિંહ પ્રભાતસિંહ ૫રમાર શ્રી રાહુલકુમાર શ્રીવાસ્‍તવ (૦ર૬૯ર)
ર૫૬૧ર૪,ર૫૬રર૪,ર૫૬૩ર૪
ર૪૦રર૫(ફેકસ)
પંચમહાલ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિ. ગોધરા પંચામૃતડેરી ગોધરા-૩૮૯૦૦૧ શ્રીજેઠાભાઈ ઘેલાભાઈ આહીર(ભરવાડ) શ્રી સુરેશભાઇ જી પટેલ (૦ર૬૭ર)
ર૬૧૭૮ર થી ૮૪
ર૬૦૧૧૬,ર૬૦ર૦૪,
ર૬ર૦૬૮,ર૬૦૩ર૭(ફેકસ)
સાબરકાંઠા જિલ્‍લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લિ. હિંમતનગર, સાબરડેરી સબપોસ્‍ટ-બોરીયા, હિંમતનગર ૩૮૩૦૦૬ શ્રીજેઠાભાઈ પ્રભુદાસ ૫ટેલ ર્ડા.બી.એમ.૫ટેલ (૦ર૭૭ર)
રર૬૦૫૧ થી ૬૦, રર૬૧૩૦
(ફેકસ)
ગાંધીનગર જિલ્‍લા સહકારી
ઉત્પાદક સંઘ લિ. મધુરડેરી રોડ, સેકટર-ર૫,
ગાંધીનગર-ર૩૮ર૦ર૩
ર્ડા શંકરસિંહ આર.રાણા ઈ.ચા. શ્રી.રોહિત મહેતા (૦૭૯) ર૩ર૪ર૯૫૮,૫૯
ર૩ર૪ર૯૬૦(ફેકસ) ર૩ર૮૭૧૩૪ થી ૩૮
વડોદરા જિલ્‍લા સહકારી દુધ ઉત્પાદક સંઘ લિ. બરોડાડેરી
વડોદરા-૩૯૦૦૦૯
શ્રી શૈલેષભાઇ પટેલ વિજયભાઈ.સી.પટેલ (૦ર૬૫)ર૬૪૧૦૬૬, ર૬૪૧ર૦૬(ફેકસ)
મો.૯૯૦૯૯૯૧૫૦૧
સુરત જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિ. પો.બો.નં.૫૦૧
સુમૂલ ડેરી સુરત-૩૯૫૦૦૮
શ્રી માનસીભાઈ ૫ટેલ શ્રી જયેશ ભાઈ હર્ષદરાય દેસાઈ (૦ર૬૧) ર૫૩૭૬૯૩,ર૫૩૮૭૧૭
ર૫૩૭૬૯૪(ફેકસ)
મહેસાણા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિ. મહેસાણા
પો.બો.નં.૧ દૂધસાગર ડેરી મહેસાણા-૩૮૪૦૦ર
શ્રી વિપુલભાઈ માનસિંહ ચૌધરી શ્રી ર્ડો.કે.સી.વર્મા (૦ર૭૬ર) ર૫૩ર૦૧
થી ૫, ર૫૩૪રર(ફેકસ)
રાજકોટ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ
ઉત્પાદક સંઘ લિ., દૂધ સાગર માર્ગ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૦૩
શ્રી ગોવિંદભાઈ રાણ૫રીયા શ્રી એ.સી.સિન્‍હા (૦ર૮૧)ર૭૦૩૦૫૪
ર૭૦૩૪૭૩, ર૭૦૩૬૫૧,
ર૭૦૬૩૦૬(ફેકસ)
વલસાડ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી. વસુધારા ડેરી,
ને.હા.નં.૮ મુ.પો.અલીપોર,
તા.ચીખલી જી.નવસારી
શ્રી મોધાભાઈ મણીભાઈ દેસાઈ શ્રી નરેન્‍દૃભાઈ વશી (૦ર૬૩૪)ર૩ર૪ર૩,
ર૩ર૭૬૧થી૬૩
૧૦ બનાસકાંઠા જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી. ભબનાસ ડેરીભપો.
બો.નં.ર૦,પાલનપુર
શ્રી ૫રથીભાઈ ગલબાભાઈ ભટોળ ઈ. ચા.સંજ્ય કરમચદાની (૦ર૭૪ર)
ર૫૩૮૮૧ થી ૮૫
ર૫ર૭ર૩(ફેકસ)
૧૧ ભરૂચ જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિ., દુધ ધારા ડેરી જુના ને.હા.નં.૮ ભરૂચ-૩૯ર૦૦ર શ્રી ઘનશ્‍યામ ભાઈ જીવાભાઈ ૫ટેલ શ્રી નરેન્‍દ્ર વશી (૦ર૬૪ર)
ર૪૬૦૩૩થી૩૫
ર૪૬૪૧૮(ફેકસ)
૧ર સુરેન્‍દૃનગર જિલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી. સુરસાગર ડેરી વઢવાણ-૩૬૩૦૩૫ શ્રીવિહાભાઈએસ.સભાડ (બાબાભાઈ ભરવાડ) શ્રી એચ.એ.નડીયાદવાલા (૦ર૭૫ર)
ર૪૩૮૬૩
ર૪૩૭૬૫-ર૪ર૪૯૪(ફેકસ)
૧૩ અમદાવાદ જીલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી.ઉત્‍તમ ડેરી, અમદાવાદ.ર૧ શ્રી મોહનભાઈ ભરવાડ શ્રી રાજેન્‍દ્ર સાયગલ (૦૭૯) ર૭૪૧૯૦૫થી૮
રર૭૪૯૫૭૫(ફેકસ)
૧૪ અમરેલી જીલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી. અમર ડેરી અમરેલી શ્રી અશ્વીનભાઈ એન.સાવલીયા ર્ડો.રેવાભાઇ એસ.પટેલ (૦ર૭૯ર)રર૯૯૦૩,ર૩૩૧૩૧
રર૧૯૩૮ (ફેકસ)
૧૫ ભાવનગર જીલ્‍લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી. સર્વોત્‍તમ ડેરી, અમરેલી શ્રી મહેન્‍દ્રભાઈ ૫નોત શ્રી એચ.આર.જોશી (૦ર૮૪૬)રર૫૫૦ર
૧૬ જુનાગઢ સોરઠ જિલ્‍લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિ ર/૮ર તા વંથલી જી.જુનાગઢ શ્રી આર.જે. ભેટાળીયા કે.એમ.જાડેજા મો.૯૩૭૭૬૧૬ર૫૫
૧૭ કચ્‍છ જિલ્‍લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘલિ.અંજાર(કચ્‍છ)
અંજાર એ.પી.એમ.સી
શ્રી વલમજીભાઈ આર.ટુંબલ ભરતભાઇ નાયક મો.૯૮૭૯૭૪૪૦૫
ફે.નં.૦ર૮૩૬ર૪ર૫૭૬
મો.૯૬૮૭૬૫૫૯૦ર

નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ અને તેના નિયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓના નામ, સરનામા, અધિકારીઓના નામ અને ટેલિફોન નંબરોની યાદી

અ.નં. કચેરીનું નામ અને સરનામું અધિકારીનુ નામ ટેલીફોન નંબર
સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ,અમુલ ડેરી રોડ,આણંદ. શ્રી બી બી ભાભોર
શ્રી આર.એમ.ડાભી
૦ર૬૯ર/ર૪૦૦૦૯,
રર૫૪ર૮
સ્પેશ્યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ,જિલ્‍લા શિક્ષણાઘિકારીની કચેરી પાછળ, જોરાવર પેલેસ કંમ્પાઉન્‍ડ, પાલનપુર-૩૮૫૦૦૧ શ્રી ડી.બી.ત્રિવેદી ૦ર૭૪ર/ર૫ર૫૬૫
સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ, વડોદરા જિલ્‍લા દુઘ ઉત્પાદક સંઘ લી.મકરપુરા રોડ, બરોડા ડેરી, વડોદરા-૩૯૦૦૦૯ શ્રી આર.એમ.૫ટેલ ૦ર૬૫/ર૬૩૧
સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ, જુની સિવિલ કોર્ટ, બહુમાળી બિલ્‍ડિંગ, નાનપુરા,સુરત. શ્રી. એસ.ડી.ભોયે ૦ર૬૧/ર૪૭૩૭૦૯
સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ,૧૧,જરફીરોઝ કોમર્શિયલ કોમ્‍પ્‍લેક્ષ, બેચરાજી રોડ,કેરી માર્કેટ સામે, વલસાડ. શ્રી. એસ.ડી.ભોયે ૦ર૬૩ર/ર૪૪ર૭૭
સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ, વિકાસ ચેમ્‍બર્સ,રામોસણા જકાત નાકા પાસે, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૧ શ્રી ડી.જી.દલાલ
શ્રી.કે.ડી.તુરી
૦ર૭૬ર/ર૫૧૯૭૫
ર૫૩ર૦૧થી૫
સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ, બહુમાળી ભવન ૩જે માળ, સી-બ્‍લોક, ન્‍યાયમંદિર, હિંમતનગર-૩૮૩૦૦૧ શ્રી આર.એમ.આસોડીયા
શ્રી.જે.જે.પટેલ
૦ર૭૭ર/ર૪ર૪૬૬
સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ, દુધધારા ડેરી, ભોલાવ, ભરૂચ. શ્રી.વી.એન.વરાછીયા
(ઇ. ચા.)
૦ર૬૪ર/રર૫૪ર૭
સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ, કલેકટર કચેરી કંપાઉન્‍ડ, બહુમાળી બિલ્‍ડીંગ ,બીજો માળ, રૂમ નં.૩૦થી૩૪ ગોધરા-૩૮૯૦૦૧ શ્રી.પી.બી.ચારેલ ૦ર૬૭ર/ર૪ર૬૫૯
૯૮ર૫ર૭૮૩૮૬
ઘર. ર૩ર૪૪૯૬૩
૧૦ સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી(મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ, ઉત્‍તમ ડેરી, સુખરામનગર અમદાવાદ શ્રી સી.એન.૫રમાર ૦૭૯/રર૭૪ર૫૯૪
૧૩ સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક)મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ, દુધસાગર ડેરી માર્ગ, ડેરી કોલોની બંગલા નં.૩/એ રાજકોટ શ્રી.બી.જે.ભટ્ટ ૦ર૮૧/ર૭૦૩૪૪૫
૧૪ સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી(મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ, સુરેન્‍દૃનગર જી.દુ.ઉ.સ.સંઘ લી ડેરી કંપાઉન્‍ડ, વઢવાણ સીટી શ્રી એમ.જે.જાદવ ૦ર૭૫ર/ર૪૩૮૬૩
૧૫ સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ, બહુમાળી ભવન, એસ.૧ એનેક્ષી ભાવનગર શ્રી.પી.બી.પટેલ 0૭૯/૨૬૫૭૭૩૮૨
૧૬ સ્પેશ્‍યલ ઓડીટરશ્રી
વર્ગ-૧, જીસીએમએમએફ લિ.આણંદ
શ્રી આર.ડી.ત્રિવેદી ૦ર૬૯ર/ર૪૦૦૦૯
Go to Navigation