ઓડીટ અહેવાલ વર્ષ ર૦૧૬-૧૭

નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિના તાબા હેઠળની સને.ર૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ દરમ્યાન ઓડીટને પાત્રતા ધરાવતી મંડળીઓની વિગતો

અ.નં. વિગત ડાઉનલોડ
૧. પત્રક-૧ - ૧/૧/૨૦૧૭થી૩૧/૩/૨૦૧૭ના અંતે પડતર એરીયર્સ મંડળીઓનું વિગત દર્શાવતું પત્રક PDF file(78 KB)
૨. પત્રક-૨ - ૩૧/૩/૨૦૧૭ના અંતે થયેલ અન્વેષણ કામગીરીની પ્રગતિ દર્શાવતું પત્રક PDF file(77 KB)
૩. પત્રક-૩ - ૩૧/૩/૨૦૧૭ના ત્રિમાસ દરમ્યાન મળેલ બાકી અન્વેષણ નોંધોની વિગત PDF file(77 KB)
૪. પત્રક-૪ - તા.૧/૧/૨૦૧૭થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૭ના ત્રિમાસ દરમ્યાન મેળવેલ અન્વેષણ દુરસ્તી અહેવાલનો પ્રગતિ અહેવાલ PDF file(66 KB)
૫. પત્રક-૫ - તા. ૧/૧/૨૦૧૭થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૭નાત્રિમાસ દરમ્યાન અપાયેલ અન્વેષણ વર્ગની વિગતો. PDF file(77 KB)
૬. પત્રક-૬ - તા. ૧/૧/૨૦૧૭થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૭ના ત્રિમાસ દરમ્યાન મળેલ અન્વેષણ વર્ગની અપીલ બાબત. PDF file(78 KB)
૭. પત્રક-૭ - તા. ૧/૧/૨૦૧૭થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૭ના ત્રિમાસ દરમ્યાન હાથ ધરાયેલ ટેસ્ટ અન્વેષણની વિગત PDF file(78 KB)
૮. પત્રક-૮ - તા.૧/૧/૨૦૧૭થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૭ના ત્રિમાસ દરમ્યાન અન્વેષક પાસેથી મળેલ પૈકી સમીક્ષા બાકી અન્વેષણ નોંધ. PDF file(78 KB)
૯. પત્રક-૯ - તા. ૧/૧/૨૦૧૭થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૭ના રોજ પુરા થતા ત્રિમાસના અંતે નાણાકીય/વહીવટી અહેવાલોની વિગત. બાકી રહેલ ખાસ અહેવાલનું વર્ગીકરણ PDF file(75 KB)
૧૦. પત્રક-૧૦ - તા. ૧/૧/૨૦૧૭થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૭ના રોજ ત્રિમાસ દરમ્યાન મળેલ ખાસ/વહીવટી અહેવાલ તૈયાર કરી જિ. રજિ. ને મોકલવા બાબત. PDF file(76 KB)
૧૧. પત્રક-૧૧ - તા. ૧/૧૧/૨૦૧૭થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૭ના સમયગાળા દરમ્યાન મળેલ ખાસ અહેવાલ/વહીવટી અહેવાલ તૈયાર કરી જિ.રજિ.ને મોકલવા બાબત. PDF file(65 KB)
૧૧.A તા. ૩૧/૩/૨૦૧૭અંતિત ત્રિમાસિક ખર્ચફાળાની વિગત દર્શાવતું પત્રકપત્રક નં. ૧૧(અ) PDF file(52 KB)
૧૧.B તા.૩૧/૩/૨૦૧૭અંતિત વસુલ કરવાપાત્ર ઓડીટફીની વિગત દર્શાવતું પત્રક પત્રક નં. ૧૧(બ) PDF file(53 KB)
૧૨ તા.૩૧/૩/૨૦૧૭અંતિત બાકી સંઘ પારા દર્શાવતું પત્રક PDF file(49 KB)
Go to Navigation