ઓડીટ પ્રગતિ અહેવાલ વર્ષ ર૦૧૯

નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિના તાબા હેઠળની સને.ર૦૧૯ ના વર્ષ દરમ્યાન ઓડીટને પાત્રતા ધરાવતી મંડળીઓની વિગતો

અ.નં. વિગત ડાઉનલોડ
૧. પત્રક-૧તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી ૩૧/૩/૨૦૧૯ ના અંતે પડતર એરીયર્સ મંડળીઓનું વિગત દર્શાવતું પત્રક PDF file(85 KB)
૨. પત્રક-૨ - તા.૩૧/૩/૨૦૧૯ ના અંતે થયેલ અન્વેષણ કામગીરીની પ્રગતિ દર્શાવતું પત્રક PDF file(84 KB)
૩. પત્રક-૩ - ૩૧/૩/૨૦૧૯ ના ત્રિમાસ દરમ્યાન મળેલ બાકી અન્વેષણ નોંધોની વિગત PDF file(84 KB)
૪. પત્રક-૪ - તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૯ ના ત્રિમાસ દરમ્યાન મેળવેલ અન્વેષણ દુરસ્તી અહેવાલનો પ્રગતિ અહેવાલ PDF file(73 KB)
૫. પત્રક-૫ - તા. ૧/૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૯ ના ત્રિમાસ દરમ્યાન અપાયેલ અન્વેષણ વર્ગની વિગતો. PDF file(80 KB)
૬. પત્રક-૬ - તા. ૧/૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૯ ના ત્રિમાસ દરમ્યાન મળેલ અન્વેષણ વર્ગની અપીલ બાબત. PDF file(84 KB)
૭. પત્રક-૭ -તા. ૧/૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૯ ના ત્રિમાસ દરમ્યાન હાથ ધરાયેલ ટેસ્ટ અન્વેષણની વિગત PDF file(85 KB)
૮. પત્રક-૮ -તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૯ ના ત્રિમાસ દરમ્યાન અન્વેષક પાસેથી મળેલ પૈકી સમીક્ષા બાકી અન્વેષણ નોંધ. PDF file(84 KB)
૯. પત્રક-૯ - તા. ૧/૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૯ ના રોજ પુરા થતા ત્રિમાસના અંતે નાણાકીય/વહીવટી અહેવાલોની વિગત. બાકી રહેલ ખાસ અહેવાલનું વર્ગીકરણ PDF file(82 KB)
૧૦. પત્રક-૧૦ - તા. ૧/૭/૨૦૧૮ થી તા. ૩૦/૯/૨૦૧૮ ના રોજ ત્રિમાસ દરમ્યાન મળેલ ખાસ/વહીવટી અહેવાલ તૈયાર કરી જિ. રજિ. ને મોકલવા બાબત. PDF file(83 KB)
૧૧. પત્રક-૧૧ - તા.તા. ૧/૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૩/૨૦૧૯ ના સમયગાળા દરમ્યાન મળેલ ખાસ અહેવાલ/વહીવટી અહેવાલ તૈયાર કરી જિ.રજિ.ને મોકલવા બાબત. PDF file(71 KB)
૧૧.અ તા. ૩૧/૩/૨૦૧૯ અંતિત ત્રિમાસિક ખર્ચફાળાની વિગત દર્શાવતું પત્રક નં. ૧૧(અ) PDF file(47 KB)
૧૧.બ તા. ૩૧/૩/૨૦૧૯ અંતિત વસુલ કરવાપાત્ર ઓડીટફીની વિગત દર્શાવતું પત્રક નં. ૧૧(બ) PDF file(62 KB)
૧૨ તા.૩૧/૩/૨૦૧૯ અંતિત બાકી સંઘ પારા દર્શાવતું પત્રક PDF file(58 KB)
Go to Navigation