કાયદાઓ અને નિયમો

અ.નં. વિગત ડાઉનલોડ
સહકારી કાયદામાં તાજેતરમાં થયેલ સુધારાઓ પૈકી કલમ​-૮૪માં થયેલ સુધારો દર્શાવતી ગેઝેટની નકલ​ PDF file (1.10 MB)
Acts of Gujarat Legislature and Ordinance Promulgated and Regulations PDF file (837 KB)
Money Lending Act PDF file (334 KB)
The Gujarat Co-operative Societies Act, 1961 [As modified upto 20th July, 2012] PDF file (320 KB)
Acts of Gujarat Legislature and Ordinance Promulgated and Regulations PDF file (877 KB)
Go to Navigation