સમિતિની કામગીરી

ઓ૫રેશન ફલડ (ર) ના અમલીકરણના ભાગરૂપે દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ અને જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘોનું ઓડિટ સતત અને સમવાયી ધોરણે થાય તે જરૂરી છે. રાજયમાં તા.૩૦-૦૯-૧૩ના અંતે ૧૩૯૭૮ જેટલી પ્રાથમિક દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ અને તેજ રીતે, ૧૭ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘો કાર્યરત છે. તે દૃષ્ટિ એ આ સંસ્થાઉઓનું ઓડીટ કરવા માટે અન્વે ષણ મહેકમ માટેની પાત્રતાના ધોરણો નિયત કરેલા છે. જે મંડળીઓનું વાર્ષિક દૂધનું પ્રાપ્ત કરવાનુ ધોરણ ઓછુ છે અથવા તો લગભગ સીઝન પુરતુ મર્યાદિત છે. તે મંડળીઓના હિસાબોનું ઓડીટ ત્રિમાસીક, છમાસિક અથવા વાર્ષિક ધોરણે હાથ ધરવામાં આવે છે. અન્યઓ મંડળીઓના ઓડીટ ત્રિમાસીક ધોરણે હાથ ધરવામાં આવે છે. જીલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘો માટેનું અલગ મહેકમ તેનુ સતત અને સમવાયી ધોરણે ઓડીટ કરે છે.

સને.ર૦૧ર-૧૩ ના વર્ષ દરમ્યાન તા.૩0/૦૯/૧૩ સુધી માં કુલ ૩૮૨૬૨ યુનીટની કામગીરી પુરી કરવામાં આવી છે. અને લક્ષ્યાંક સામૅ ૧૦૯૬૯ યુનીટની કામગીરી બાકી રહેલી છે. આ કામગીરી બાકી રહેવાના કારણો નીચે મુજબ છે.

  • મહેકમની જગ્યાન ખાલી રહેવાથી અને મહેકમ રજા ઉ૫ર રહેવાથી
  • કેટલીક મંડળીઓના દફતર અધૂરા રહેવાથી કે રજુ ન થવાથી
  • કોર્ટ કેસોના કારણે દફતર કોર્ટમાં હોવાથી
  • મંડળીઓના ચેરમેન / મંત્રીશ્રી ન મળવાને કારણે
  • ઓડીટ મહેકમ ચુંટણી અંગેની કામગીરીમાં રોકાયેલ હોવાથી

તા.૩૦-૦૯-૧૩ ના અંતે બાકી પૈકી ૧૦૯૬૯ યુનીટ કામગીરી હવે ૫છી ના વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસ માં કામગીરી પુરી કરવા જરૂરી વ્યીવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલી છે. આમ, મંડળીઓની સંખ્યાના પ્રમાણમાં પુરતુ મહેકમ ન હોવા છતાં, મંડળીઓની કામગીરી અસરકારક રીતે થાય, તે જોવા આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

તા.૩0-૦૯-૧૩ ના અંતે યુનિટની ૪૯૨૩૧ કામગીરી કરવાપાત્ર હ્તી જેની સામે વર્ષાંતે ૧૦૯૬૯ યુનિટની કામગીરી બાકી છે..જે પૂણ‘ કરવા જ્ણાવેલ છે.

Go to Navigation