એકશન પ્લાન વર્ષ ર૦૧૫-૧૬

રાજય ની દૂધ પ્રવૃતિ સાથે સંકળાયેલ રાજય/જિલ્લા/પ્રાથમિક કક્ષાની દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંસ્થાઓનું ઓડીટ અને સુ૫રવીઝનની કામગીરી સમયસર પૂર્ણ કરવી.

૫રિશિષ્ટ

નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ, ગુજરાત રાજય, કૃષિ ભવન, પાલડી, અમદાવાદ
મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી (અધિક રજીસ્ટ્રાર સંવર્ગ)
વડી કચેરી, કૃષિ ભવન, પાલડી

જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર સ.મં.(દુધફોલોઅ૫) વર્ગ-૧ મદદ. જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રાર
વર્ગ-ર
સ્પેશ્‍યલ ઓડીટર વર્ગ-૧ સ્પેશ્‍યલ ઓડીટર (લી.રી) વર્ગ-ર
૧ જગ્‍યા ૧ જગ્‍યા

જીલ્લા કચેરીઓ માટે

સ્પેશ્‍યલ ઓડીટર (મિલ્‍ક) મિલ્‍ક ઓડીટ ઓફીસ જગ્‍યાની સંખ્‍યા
વર્ગ-૧ વર્ગ-ર
અમદાવાદ
ગોધરા -
પાલનપુર
મહેસાણા
હિંમતનગર
વડોદરા
સુરત
આણંદ
ભરૂચ -
રાજકોટ -
સુરેન્‍દૃનગર -
સ્પેશ્યલ.ઓડિ.મિલ્‍ક ફેડ.આણંદ -
વલસાડ

નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિના તાબા હેઠળની સને.ર૦૧૨-૧૩ ના વર્ષ દરમ્યાન ઓડીટને પાત્રતા ધરાવતી મંડળીઓની વિગતો : ૩૦/૦૯/૨૦૧૩

અ.નં. જીલ્‍લાનું નામ ત્રિમાસીક છમાસિક વાર્ષિક કુલ
અમદાવાદ ૨૦૦ ૨૦૧ ૪૪૧ ૮૪૨
ગાંધીનગર ૧૪૨ ૧૧ ૧૬ ૧૬૯
સાબરકાંઠા ૩૧૩ ૮૦૮ ૪૮૩ ૧૬૦૪
મહેસાણા ૭૭૧ ૩૬૬ ૨૫ ૧૧૬૨
બનાસકાંઠા ૧૦૭૮ ૧૭૮ ૮૧ ૧૩૩૭
ખેડા ૭૫૭ ૩૭૯ ૧૧૪૧
પંચમહાલ ૪૯૨ ૩૧૫ ૬૭૨ ૧૪૭૯
વડોદરા ૬૦૮ ૫૧૦ ૫૬ ૧૧૭૪
ભરૂચ ૧૦૭ ૧૭૬ ૨૫૮ ૫૪૧
૧૦ સુરત ૬૫૪ ૧૮૦ ૧૪૬ ૯૮૦
૧૧ વલસાડ ૩૫૪ ૨૯૬ ૨૬૫ ૯૧૫
૧ર આહવા-ડાંગ ૧૮ ૫૫ ૧૨૭ ૨૦૦
૧૩ રાજકોટ ૨૬૦ ૧૩૨ ૧૨૧ ૫૧૩
૧૪ જામનગર ૧૬ ૧૧ ૨૪ ૫૧
૧૫ કચ્‍છ-ભૂજ ૧૪૪ ૧૪૭
૧૬ ભાવનગર - - ૨૩૧ ૨૩૧
૧૭ અમરેલી - - ૧૩૭ ૧૩૭
૧૮ જુનાગઢ ૧૨૮ ૧૪૦
૧૯ સુરેન્‍દૃનગર ૩૧૦ ૨૪૮ ૧૦૬ ૬૬૪
કુલ.. ૬૦૯૧ ૪૪૨૧ ૩૪૬૬ ૧૩૯૭૮
Go to Navigation