સિદ્ધિઓ

નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ, સહકાર ખાતુ, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ ઘ્વારા થયેલ ઓડીટ કામગીરી

અ.નં. વર્ષ મંડળીઓના કરવાપાત્ર યુનિટ મંડળીઓના કરેલ યુનિટ થયેલ કામગીરીની ટકાવારી
ર૦૦૦-૦૧ ૩ર,૧૦૫ ર૪,૫૭૪ ૭૬.૫૪
ર૦૦૧-૦ર ૪૮,૪૧૬ ૩૩,૭૪૧ ૮૧.૪૬
ર૦૦ર-૦૩ ૪ર,ર૫ર ૩૪,૦૭૦ ૮૦.૬૩
ર૦૦૩-૦૪ ૪૩,૧ર૦ ૩૫,૫૮૯ ૮ર.૫૩
ર૦૦૪-૦૫ ૪૧,૯૯૫ ૩૪,૭૯૩ ૮ર.૮૫
ર૦૦૫-૦૬ ૪૪,૮૮૭ ૩૭,૫ર૮ ૮૩.૬૧
ર૦૦૬-૦૭ ૪૬,૫૭૧ ૪ર,૮૪૫ ૯ર.૦૦
ર૦૦૭-૦૮ ર૪,૪૮૧ ર૩,૦૧૮ ૯૮.૦ર
ર૦૦૮-૦૯ ૩૭,ર૭૭ ૩ર,૧૮૧ ૮૬.૩ર
૧૦ ર૦૦૯-૧૦ ૪૧,૩૫૫ ૩૪,૯૪૦ ૯૪.૪૮
૧૧ ર૦૧૦-૧૧ ૪૧,૩૫૪ ૩૨,૬૨૩ ૭૮.૦૮
૧૨ ર૦૧૧-૧૨ ૪૪,૯૦૦ ૩૪,૮ર૭ ૭૪.૫૬
૧૩ ૨૦૧૨-૧૩ ૪૯૨૩૧ ૩૮૨૬૨ ૭૭.૯૨
૧૪ ૨૦૧૩-૧૪ ૪૮૯૪૧ ૨૧૧૬૨ ૪૩
૧૫ ૨૦૧૪-૧૫ ૬૦૪૧૨ ૩૫૭૭૬ ૫૯
૧૬ ૨૦૧૫-૧૬ ૬૭૧૨૦ ૪૦૫૫૪ ૬૦
૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ૬૭૦૪૧ ૫૭૪૧૪ ૮૫
Go to Navigation